смрзне

смрзне pf. смрзнува impf. 1. ngrin, shndërrohet në akull. 2. mërdhij (ndiej shumë të ftohtë): ми смрзнаа рацете m`u mërdhinë duart.