стихотворба

стихотворба sh. стихотворби f. vjershë (poezi): напишав една стихотворба shkrova një vjershë (poezi).