странец

странец sh. странци m. shtetas i huaj: тој е странец ai është shtetas i huaj.