танок

тан/ок, -ка, -ко mb. 1. i hollë. 2. i lartë (për zërin). 3. fig. i ndjeshëm; i kuptueshëm shih edhe тенок.