тежина

тежина f. peshë; barrë, ngarkesë: носи голема тежина bart barrë të rëndë.