тест

тест sh. тестови m. test (për të provuar dituritë, aftësitë etj.): тестови на знаење testet e diturisë.