товари

товари impf. ngarkoj, vë barrën në (mbi): тие ја товареа стоката ata e ngarkonin mallin.