точка

точка sh. точки f. pikë: стави точка на крајот на реченицата vër pikë në fund të fjalisë.