трага

трага sh. траги f. 1. gjurmë. 2. mbeturinë: траги од животни gjurmë kafshësh.