уверение

уверение sh. уверенија as. 1. bindje. 2. certifikatë, vërtetim: лекарско уверение vërtetim mjekësor, certifikatë.