упис

упис sh. уписи m. regjistrim: упис на ученици во средни училишта regjistrimi i nxënësve në shkolla të mesme.