употреба

употреба sh. употреби f. përdorim, zbatim: за секојдневна употреба për përdorim të përditshëm; употреба на сила zbatim i forcës.