употребен

употребен, -а, -о mb i përdorur: употре­бена хартија letër e përdorur.