употреблив

употреблив, -а, -о mb. i përdorshëm: оваа ма­шина е употреблива kjo makinë është e përdorshme (mund të përdoret).