учествува

учествува impf. marr pjesë: сите учес­твуваа во дискусијата të gjithë morën pje­së në diskutim.