факт

факт sh. факти m. 1. fakt, dëshmi. 2. fakt, provë, argument: ги негира фактите i mohon faktet.