флексивен

флексив/ен, -на, -но mb. eptimor, fleksiv: флексивни јазици gjuhë fleksive.