функционира

функционира impf. funksionoj: машината функционира добро makina funksionon mirë.