функција

функција sh. функции f. 1. funksion; detyrë. 2. mat. funksion: тригонометриска функција funksion trigonometrik.