хајка

хајка sh. хајки f. 1. gjah. 2. fig. ndjekje e organizuar e njerëzve; persekutim; fushatë.