хипотека

хипотека sh. хипотеки f. 1. hipotekë. 2. peng. 3. hua që një huadhënës i jep huamarrësit.