централа

централа sh. централи f. qendër shërbimi i një enti ose i një ndërmarrjeje.