црв

црв sh. црви m. 1. krimb: бара црви за ловење риби kërkon krimba për të peshkuar 2. fig. njeri pa vlerë. 3. fig. krimb: *го јадеше црвот (нешто го мачеше) e hante (i kishte hyrë, e brente) krimbi.