црта1

црта1 sh. црти f. 1. vijë e hollë e bërë me laps; *во кратки црти në vija (pika) të shkurtra, shkurtimisht. 2. fig. tipar i diçkaje; veti, veçori: укажа на некои негативни црти tregoi disa veti negative.