црта2

црта2 impf. 1. vizatoj: цртам со молив vizatoj me laps. 2. fig. përshkruaj me fjalë.