црцори

црцори impf. 1. cicëron; cinxërit: црцорец црцори cërcërit ose cicëron (zogu). 2. rrjedh nga pak: чешмата црцори çezma rrjedh( nga pak). 3. kërcet (vaji në tigan).