цут

цут sh. цутови m. 1. lule. 2. fig. lule (moshë e re): во цутот на младоста në lulen e rinisë.