чезнее

чезнее impf. 1. humbet, zhduket. 2. vuaj për diçka, kam dëshirë të madhe për diçka.