челичи

челичи impf. fig. I çelikos, e bëj të fortë si çeliku. II се челичи çelikosem, bëhem i fortë si çeliku.