четвороножен

четворонож/ен, -на, -но 1. katërkë­mbësh (për kafshë). 2. me katër këmbë (për sende).