четвртина

четвртина sh. четвртини f. 1. një e katërta, çerek tabaku (në shtypshkronjë). 2. muz. një e katërta: една четвртина од цела нота një e katërta e notës së plotë.