четврт

четврт m. një e katërta pjesë, çerek: четврт кило një e katërta e kilogramit (kg.).