четиристран

четиристран, -а, -о mb. katërfaqësor: четиристрана пирамида piramidë katërfaqësore.