чистота

чистота dhe чистотија (vet. nj.) f. pastërti: чистота на градот pastërti e qytetit; чистота на јазикот pastërti e gjuhës.