член2

член2 sh. члена, членови m. gram. nyje: определен и неопределен член nyje e traj­tës së shquar dhe e trajtës së pashquar.