чудесен

чудесен -на, -но mb. mrekullueshëm, madhështor: детскиот чудесен свет bota e mrekullueshme e fëmijëve.