што

што I përem. ç’, pse (në pyetje të drejta dhe të zhdrejta): што е ова? ç’është kjo? што станува со тебе? ç’po ndodh me ty? II lidhor. që, i cili, e cila, të cilet: куќата што ја купи брат ти shtëpia që e bleu yt vëla. III pasth. çka: што!надвор! çka! përjashta!