јачмен

јачмен (vet.nj.) m. elb: нивата ја засеаја со јачмен arën e mbollën me elb.