југоисток

југоисток (vet.nj.) m. juglindje: се исправи кон југоисток u drejtua nga juglindja.