јужен

јуж/ен, -на, -но mb. jugor; (i) jugu(t): Јужна Америка Ame­rika Jugore; јужни говори të folmet e jugut (jugore).