јунец

јунец sh. јунци m. mëzat: во шталата имаме еден јунец në ahur kemi një mëzat.