јуни

јуни m. qershor: учебната година завршува на 10 јуни viti shkollor përfundon me 10 qershor.