љубопитност

љубопитност f. kureshtje, kërshëri: детска љубопитност kërshëri fëmijësh.