Кратенка
Shkurtesa
Значење на албански
Kuptimi në shqip
Значење на македонски
Kuptimi në maqedonisht
as. emër i gjinisë asnjanëse именка од среден род
astr. astronomi dhe astrologji астрономија и астрологија
bised. bisedor разговорно
bot. botanikë ботаника
f. emër i gjinisë femërore именка од женски род
fet. term dhe shprehje fetare верски термин или израз
fig. fjalë me kuptim të figurshëm збор со преносно (фигуративно) значење
fiz. fizika физика
gjuh. gjuhësi лингвистика
impf. folje imperfektive несвршен глагол
jokal. folje jokalimtare непреоден глагол
kal. folje kalimtare преоден глагол
kim. kimia хемија
kund. fjalë me kuptim të kundërt збор со спротивно значење
lidh. lidhëz сврзник
m. emër i gjinisë mashkullore именка од машки род
mat. matematikë математика
mb. mbiemër придавка
mjek. mjekësi медицина
muz. muzika музика
ndajf. ndajfolje прилог
num. numër број
paraf. parafjalë предлог
pasth. pasthirrmë извик
pavet. folje pavetore безличен глагол
përem. përemër заменка
pjes. pjesëz честичка
pf. perfektive свршен глагол
pf/impf. perfektive dhe imperfektive двовидски глагол (свршен и несвршен)
ras. dhan. dhanore датив
ras. kallëz. kallëzore акузатив
sport sport спорт
sh. emër në shumës именка во множина
shih (edhe) shih edhe види и
(vet.nj.) vetëm në njëjës (само еднина)
(vet.sh.) vetëm në shumës (само множина)
vetv. vetvetore повратен
vet.vetaIII përdorimi i foljes vetëm në vetën e tretë (folje njëvetore) употреба на глагол само во трето лице
zakon. zanonisht, në të shumtën e rasteve претежно, најчесто
zmadh. zmadhimi/augmentativi аугментатив
zool. zoologji зоологија
zvog. nga zvogëlimi/diminutivi nga деминутив од