акузатив

акузатив sh. акузативи m. rasë kallëzore: четвртиот падеж се нарекува акузатив rasa e katërt (e lakimit) quhet kallëzore.