апсолутен

апсолут/ен, на, но mb. absolut: апсолутна вистина e vërtetë absolute; апсолутна вредност на еден број vlerë absolute e një numri.