арија

арија sh. арии f. muz. arie, pjesë lirike për një zë që shoqërohet me një vegël ose me orkestër: оперска арија arie e operës.