атом

атом sh. атоми m. 1. atom: водороден атом atom hidrogjeni. 2. fig. pjesa më e imët e një gjësendi.