Бајрам

Бајрам sh. Бајрами m. bajram: Голем бајрам (vitër) bajrami (i madh); Курбан (мал) бајрам (kurban) bajrami (i vogël).