безвучен

безвуч/ен, -на, -но mb. i pazëshëm, i shurdhët: безвучни согласки се: п, т, к, ц, ч, ќ, ф, с, ш и х bashkëtingëllore të shurdhëta janë: p,t, k, c, ç, q, f, s, sh dhe h.